ỦY  BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHÚ GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11/CTr - UBND

Phú Gia, ngày 01tháng 11năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN THÁNG 11

I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung chỉ đạo nhân dân làm đất, đắp bờ giữ nước, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp cho sản xuất vụ thu đông; Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi .

- Chỉ đạo các bộ phận kiểm tra, củng cố hồ sơ các tiêu chí; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình, giải ngân một số nguồn kinh phí.

- Tập trung giải quyết một số vụ việc trên địa bàn.

- Công an tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT, giải quyết các vụ việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn;

II. Dự kiến chương trình công tác:

Ngày

Buổi

Nội dung

Bộ phận chuẩn bị

Ngưới chủ trì

Thứ 3

01/11

Sáng

- Chào cờ đầu tháng, Hội ý BCH Đảng bộ

- Giao ban Thôn trưởng, CAV

- Giao ban Bí thư chi bộ

Văn phòng cấp ủy, UBND xã

- BTV Đảng ủy

- CT UBND

- CT MTTQ

Chiều

Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội Người Cao tuổi năm 2021, triên khai nhiệm vụ năm 2022

Hội người cao tuổi

Chủ tịch HNCT

Thứ 4

02/01

Sáng

- Làm việc với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hòa Nhượng

TT UBMMTQ

UBMTTQ

Chiều

- Tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm

 

Ban thú y

 

Phụ trách chăn nuôi thú y

Thứ 5

03/01

Sáng

- Kiểm tra tại tiểu khu 229;

- Tiến độ sản xuất ngô thu đông

Nông nghiệp

PCT UBND

Chiều

- Tiếp dân.

- Văn phòng, TP, ĐC

- Chủ tịch, PCT UBND xã

 

Thứ 6

04/01

 

Phối hợp công đoàn tổ chức lao động công sở

- Văn phòng UBND xã

UBND, Công đoàn xã

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến kế hoạch thực hiện trong tuần 1 tháng 11, bên cạnh đó còn phụ thuộc và ưu tiên cho kế hoạch của cấp trên, nếu có thay đổi kế hoạch Văn phòng UBND xã điều chỉnh, thông báo đến các bộ phân và sắp xếp lịch vào các ngày tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND Huyên;

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Mặt trận, các ngành đoàn thể;

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;

- Các đơn vị thôn;

- Lưu: VT, UB./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Nhân