Đảng ủy xã Phú Gia tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU và Nghị quyết 04-NQ/H
08/11/2022 09:17
Sáng ngày 08/11/2022 Đảng ủy xã Phú Gia tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.
Đảng ủy xã Phú Gia tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU và Nghị quyết 04-NQ/H

Về tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Sỹ Thông, Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Đ/c Nguyễn Công Sơn – Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Phó đoàn công tác 328 huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, cán bộ công chức, không chuyên trách xã, Bí thư các chi bộ, thôn trưởng 12 thôn.

Đ/c Phan Đình Trọng PBT Thường trực Đảng ủy khai mạc hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hoá, conngười Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đảng ủy đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 167-KH/ĐU, ngày 15/11/2017 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Hương Khê về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chỉ đạo các tổ chức, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

Đ/c Trần Văn Tuân - ĐUV, PCT UBND xã báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 20/10/2017 của BCH Đảng bộ huyện

*Xây dựng con người Hương Khê phát triển toàn diện.

Chú trọng việc chăm lo xây dựng con người phát triển toàn diện, với các đức tính: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; ham học hỏi, có ý chí tự lực tự cường, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, thủy chung; tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, hiếu biết pháp luật, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc.

* Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Cùng với môi trường sinh thái và môi trường xã hội, hiện nay môi trường văn hóa giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước. Môi trường văn hóa là nơi diễn ra quá trình “nhập thân văn hoá” của mỗi cá nhân, có ảnh hưởng lớn đến nhân cách, đạo đức, lối sống. Môi trường văn hóa thế nào sẽ tạo ra những con người tương ứng. Vì thế, cổ nhân ta đã đúc kết: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”…

Trong 5 năm qua việc cưới, việc tang và Lễ hội được tổ chức theo quy định của Pháp luật và Hương ước của địa phương; Trong 5 năm quỹ vì người nghèo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo gần 150 triệu đồng; Huy động nguồn lực tôn tạo di tích lịch sử văn hóa trên 2,5 tỷ đồng. Năm 2022 huy động trên 300 triệu đồng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao…

Việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc bình xét các danh hiệu văn hóa được quan tâm chú trọng; năm 2017 có 85 % gia đình văn hóa, 35% gia đình thể thao, 100% thôn đạt danh hiệu văn hóa; Đến năm 2022, gia đình văn hóa đạt 93%; Gia đình thể thao đạt 40%; 12/12 thôn luôn giữ vững danh hiệu văn hóa.

Ban biên tập trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh xã hoạt động theo quy chế. Trong 5 năm đăng tải, biên tập, phát sóng trên 200 tin bài phục vu công tác thông tin truyên truyền các nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; hiệu quả hoạt động của chương trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động của các thiết chế văn hoá; sự chủ động, phát huy của người dân với vai trò chủ thể trong các hoạt động văn hoá tại cộng đồng.

Các địa biểu tham dự hội nghị

* Về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan đơn vị và đoàn thể. Đây là nhân tố, là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó với nhân dân, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, gắn phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tệ tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.

Đ/c Lê Khắc Minh - Bí thư chi bộ thôn Phú Vinh tham luận tại hội nghị

* Về xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan đơn vị và đoàn thể. Đây là nhân tố, là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó với nhân dân, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, gắn phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tệ tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, đảng viên.

 

*Phát triển văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Trong công cuộc đổi mới đất nước như hiện nay, việc phát triển văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hoá có vai trò rất quan trọng trong việc giúp tạo ra những sản phẩm - dịch vụ văn hóa có tính cạnh tranh cao, tạo thêm việc làm ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng việc phát triển văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa tại địa phương.

* Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, đặc biệt là sự phát triển của mạng internet, các phương tiện truyền thông, nên việc tiếp thu các nguồn thông tin rất nhiều chiều, đa dạng, đặc biệt các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, chính quyền nên cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong việc chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới làm phong phú thêm văn hoá dân tộc và giữ gìn, hoàn thiện bản sắc văn hoá dân tộc, những “thuần phong mỹ tục” của văn hoá, con người Hương Khê nói chung và Điền Mỹ nói riêng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, thanh thiếu niên trong thời đại hiện nay, dễ bị ảnh hưởng bởi những nguồn văn hóa ngoại lai, nên cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận để kịp thời có hướng giải quyết khi có vấn đề nảy sinh.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, các chi bộ tăng cường quán triệt, nâng cao
nhận thức về xây dựng và phát triến văn hóa, con người là một trong những
nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nêu cao tinh
thần trách nhiệm, gương mẫu, động viên, tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ mới. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một so vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy (khóa XIV); Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của ƯBND tỉnh về "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đỗi với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang”.

Ban thường vụ Đảng ủy, tổ chức triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người theo đúng định hướng chính trị, tư tưỏng của Đảng, bảo đảm quyền tự do, dân chủ cá nhân trong sáng tạo, phát triển văn hóa nghệ thuật

* Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội về văn hóa

    Hăng năm, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội, các trường học, trạm y tế, chi bộ cùng với việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Huyện ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm cho tập thế và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết ở địa phương

Đ/c Hà Viết Hợi - Chủ tịch MTTQ xã báo cáo tham luận

* Về tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa

Từ năm 2017 đến nay huy động nguồn lực đầu tư lĩnh vực văn hóa hàng chục  tỷ đồng, một số công trình tiêu biểu: Nâng cấp nới rộng thêm 01 gian của 6 nhà văn hóa thôn, trang bị thêm các tài sản; Xây mới nhà văn hóa thôn Phú Thành giá trị trên 500 triệu đồng,xây mới nhà văn hoá đa năng xã, cải tạo khu thể thao của xã; Nâng cấp cải tạo 04 Khu thể thao thôn. Trồng hệ thống cây xanh, cây bản địa khuôn viên ở các di tích; sử dụng nguồn duy tu bảo dưỡng về tu bổ tôn tạo di tích của tỉnh và ngồn xã hội hoá nâng cấp di tích cấp Quốc Gia. Nâng cấp lát gạch sân đền thờ Vua Hàm Nghi, lát gạch sân đền Trầm Lâm, nhà thượng điện đền Công Đồng; xây mới hàng chục km bồn hoa; hàng trăm pa nô, áp phích, tu sủa nâng cấp hệ thống đài truyền thanh, nâng cấp Trang thông tin điện tử; khu vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em ở trung tâm xã và các thôn….

Đ/c Trần Đình Bình - ĐUV, PCT HĐND xã tham luận tại hội nghị

Và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới

Đ/c Đại ủy Nguyễn Tiến Dũng UVBTV, Trưởng công an xã Báo cáo ơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 20/12/2017 

Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HU của Huyện ủy một cách nghiêm túc, quán triệt đến từng chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tỷ lệ tham gia đạt gần 100%. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước; việc phát triển KT-XH đã được quan tâm gắn với đảm bảo Quốc phòng - An ninh.

Hàng năm Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả. Triển khai thực hiện các kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự các sự kiện chính trị, nhất là bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

- Đảng ủy, UBND xã đã triển khai và thực hiện nghiêm công tác phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đến toàn thể cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đảm bảo quốc phòng – an ninh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng để phát triển KT - XH, góp phần ổn định chính trị, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chế độ XHCN; tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang Nhân dân được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách, ý thức cá nhân, tuân thủ pháp luật, giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Nguyễn Sỹ Thông - Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại hội nghị

- Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ Dân sự và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới”; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và LLVT, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng được xây dựng vững chắc. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. 100% cơ sở ổn định về chính trị.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban CHQS xã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ xã, trình Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện phê chuẩn và tổ chức thực hiện nghiêm túc; Tham mưu cho UBND xã về quy hoạch đất để xây dựng trụ sở làm việc của Ban CHQS xã.

Năm 2019 tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, được sự quan tâm chỉ đạo từ huyện đến cở sở cho nên đã xây dựng được kế hoạch, phương án sát với thực tế, đạt kết quả giỏi được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, phương pháp điều hành theo cơ chế cho cấp uỷ, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, Nhân dân và LLVT về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từng bước xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Dân quân tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh trên người và đàn gia súc, gia cầm từ đó góp phần giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu...

Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII),Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị;  Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về nội dung sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định 1193-QĐ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hằng năm, xây dựng kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng TCCS Đảng. Ban hành Nghị quyết số 22 -NQ/ĐU của Đảng ủy xã Phú Gia về nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật năm 2017 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, trong đó chú trọng việc đấu tranh chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), có số lượng hợp lý, chất lượng được nâng lên; tổ chức biên chế đúng theo quy định, chú trọng lực lượng DQTV, dân quân cơ động. Đến nay, lực lượng DQTV có 1.756 đồng chí, chiếm 2,08% dân số toàn xã ( tăng 0,41% so với năm 2017), tỷ lệ đảng viên đạt 28% (tăng 7,5% so với năm 2017). Về quy mô biên chế, ở xã có 01 trung đội dân quân cơ động; mỗi thôn có 01 tổ dân quân tại chỗ và các tổ binh chủng. Duy trì chặt chẽ chế độ đăng ký, phúc tra lực lượng DBĐV, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân; hiện nay, có 15 quân nhân dự bị được biên chế; quân số DBĐV trong toàn xã là 72 người, tỷ lệ đảng viên đạt 19,3%. Tổ chức huấn luyện, giáo dục cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian; phương pháp huấn luyện thường xuyên được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên. Quân số tham gia huấn luyện đạt 99,7 %; kết quả kiểm tra hàng năm 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá, giỏi và bảo đảm an toàn.

Tình hình hoạt động của lực lượng Công an xã: Hiện nay Công an xã có 06 đồng chí Công an chính quy gồm: 01 Trưởng, 01 Phó và 04 Công an viên thường trực (Chuyên môn: Đại học 04 đồng chí, Cao đẳng 01 đồng chí, Trung cấp 01 đồng chí, trình độ trung cấp chính trị 04 đồng chí). Công an viên có 12 đồng chí phụ trách 12 thôn có năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh

làm tốt công tác đăng ký, quản lý, quy hoạch về quý đất cho lực lượng Công an, lực lượng quân sự, tiến hành nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch bố trí khu vực đất quốc phòng của xã, để xây dựng thao trường huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của xã

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giữa các lực lượng

- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là trong diễn tập tác chiến phòng thủ, phòng chống gây rối, gây bạo loạn, thực hiện nhiệm vụ tuyển công dân phục vụ nghĩa vụ quân sự, Công an; giáo dục Quốc phòng-An ninhcho các đối tượng…Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Quân sự ngày càng thường xuyên, chặt chẽ, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, tranh chấp, khiếu kiện của nhân dân về vấn đề chính sách cho các đối tượng, đặc biệt là về vấn đề quản lý tài nguyên môi trường. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo; tham mưu.

Đ/c Lê Công Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận hội nghị.

 Đ/c Bí thư Đảng ủy đánh giá cao trong năm quan đảng bộ và nhân dân thực hiện tốt nội dung nghị quyết 03, 04 của huyện ủy. Trong những năm qua phong trào địa phương không ngừng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân ngày càng được phát huy, tinh thần thương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thành công nhiều mô hình điển hình như mô hình camera giám sát an ninh, tổ phòng chống chữa cháy; công tác đảm bảo khám tuyển quân, diễn tập phòng thủ tốt.

Tuy nhiên cần quan tâm: Công tác tuyên truyền nghị quyết đến tận nhân dân chưa được thường xuyên.

Thời gian tới BTV Đảng ủy gia Công an, Quân sự tham mưu ban hành nghị quyết đảm bảo Quốc phòng - An ninh ngay từ đầu năm. 

UBND, MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, các thôn tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt nghị quyết 03-NQ/HU 03-NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng và phát triển văn hoá, conngười Hương Khê đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. /.

 

 

 

Tác giả: Lê Xuân Sang - Nguồn: BBT